شماره تماس : ۰۲۸۳۳۵۵۱۷۱۷
تصویر اول ، تست و تاییدیه وزارت کار و امور اجتماعی
تصویر دوم ، تست و تاییدیه وزارت کار و امور اجتماعی
تصویر سوم ، تست و تاییدیه وزارت کار و امور اجتماعی

تست و تاییدیه وزارت کار و امور اجتماعی

ست و تاییدیه وزارت کار و امور اجتماعی چراغ های راهنمایی و رانندگی سطح استان قزوین

ست و تاییدیه وزارت کار و امور اجتماعی چراغ های راهنمایی و رانندگی سطح استان قزوین

  • کارفرما: شرکت حمل ونقل و ترافیک استان قزوین
  • نوع خدمات: تست چاه ارت وتائیدیه رسمی سیستم ارت وزارت کار
  • تاریخ انجام پروژه: سه شنبه 1 مهر 1399
  • آدرس پروژه: قزوین
پروژه ارتینگ ارتینگ