شماره تماس : ۰۲۸۳۳۵۵۱۷۱۷
تصویر اول ، احداث سیستم ارتینگ و صاعقه گیر
تصویر دوم ، احداث سیستم ارتینگ و صاعقه گیر
تصویر سوم ، احداث سیستم ارتینگ و صاعقه گیر

احداث سیستم ارتینگ و صاعقه گیر

احداث سیستم ارتینگ و صاعقه گیر دهکده طبیعت باراجین

احداث سیستم ارتینگ و صاعقه گیر دهکده طبیعت باراجین حفاظت الکتریکی و حفاظت از برخورد صاعقه به تاسیسات و فنس های نگهداری حیوانات

  • کارفرما: دهکده طبیعت قزوین
  • نوع خدمات: اجرا
  • تاریخ انجام پروژه: سه شنبه 1 مهر 1399
  • آدرس پروژه: قزوین
پروژه ارتینگ ارتینگ